ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

személyes adatkezelésről

A dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Irodával való kapcsolatfelvétel során szükségszerűen személyes adatokat ad meg részünkre, amelyről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást. Kérem, figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési tájékoztatót!

Ki kezeli a személyes adatokat?

(Az adatkezelő)

Adatkezelő: Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda („Adatkezelő”)

Adatkezelő képviselője: Dr. Kocsomba Nelli

Adatkezelő nyilvántartási száma: 4024 (Budapesti Ügyvédi Kamara)

Postacím: 1054 Budapest, Zoltán u. 13. II./4.

Honlap: knip.hu

E-mail: nelli@knip.hu

Telefonszám: 06-1-794-1775

Miért kezelheti az Adatkezelő a személyes adatokat?

(Az adatkezelés célja)

Amikor kapcsolatfelvétel céljából e-mailt küld nekünk, az Adatkezelő személyes adatai kezelésére azért jogosult, mert ehhez az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint önként hozzájárult. Hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja az nelli@knip.hu e-mail címre küldött kéréssel, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatait nem köteles megadni, azonban enélkül nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot vagy válaszolni a megkeresésre.

Amennyiben Ön magánszemélyként köt velünk megbízási szerződést, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint adataidat a szerződés teljesítéséhez kezeljük vagyis jogi szolgáltatást nyújtunk Önnek. Az ügyvédi megbízással összefüggésben az adatainak és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és megbízó utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és az Ön érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is.

Ha Ön alkalmazottként, képviseletre jogosult személyként köt szerződést az ügyvédi irodával, ügyfélkapcsolatunk előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) jogos érdekből kezeljük az Ön, mint a kapcsolattartó üzleti elérhetőségeit. A jogos érdek a megbízási szerződés teljesítése, jogosultság érvényesítése, amely során a kapcsolattartó személy és szükség esetén az ellenérdekű fél adatait kezeljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében (adózás, számlakiállítás, pénzmosás és csalások megelőzése, terrorizmus finanszírozásának megakadályozása miatt) kezeljük azon adatait, amelyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak.

Ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy, a szükséges adatokat ezen forrásokból szerezzük be, amelyről a GDPR rendelet 14. Cikk (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával érdemben tájékoztatjuk Önt.

Mely adatokat kezeljük?

(A kezelt személyes adatok köre)

A kapcsolatfelvétel során e-mail címét, telefonszámát, nevét kezeljük.

Amennyiben közöttünk szerződés jön létre az alábbi adatait kezeljük:

  • Kapcsolatfelvétel során megadott adatai,
  • Személyazonosító adatok, így a képviselő neve, születési hely és idő; adóazonosító és személyazonosító okmány száma és másolata;
  • Számlakiállításhoz szükséges adatok: adószám, bankszámlaszám
  • Az egyes megbízások során a megbízás tárgyát, a kommunikáció során számomra továbbított e-mailek, levelek, dokumentumok képezhetik az adatkezelés tárgyát.

Kérem, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatot adjon meg, amely Ön szerint elengedhetetlenül szükséges. Kérem, kerülje a szükségtelen, érzékeny adatok megadását (például politikai, vallási nézet, etnikum stb.).

Meddig tároljuk az adatokat?

(Az adatkezelés időtartama)

Amennyiben közöttünk szerződés nem jön létre a kapcsolatfelvételt követően, az ott megadott adatokat 90 napig tárolom.

Amennyiben közöttünk megbízási szerződés jön létre, a megbízás időtartamáig illetve az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”) 46. §-ára és 53. §-ára figyelemmel a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt (5) évig illetve elektronikus okirati forma esetén tíz (10) évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adatok esetében a megbízás megszűnését követő tíz (10) évig őrizzük meg – összhangban a GDPR rendelet 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával, különleges adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával.

A számviteli szabályoknak megfelelően a számlázáshoz szükséges adatokat 8 évig őrizzük meg.

Ki láthatja még a személyes adatait?

(Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás, az igénybe vett adatfeldolgozó(k)

Adatfeldolgozó: a számlázáshoz szükséges adatait (név, székhely, adószám, banki adatok) a Soft Magic Bt. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 4. 2. em. 16.) számára a könyvelés elvégzése érdekében bocsátjuk rendelkezésre.

Levelezés és hoszting: Microsoft Ireland Limited, South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Írország)

Harmadik országba, nemzetközi szervezetnek és statisztikai célból nem továbbítunk adatokat.

Jogszabály alapján kötelezhető a nyomozóhatóságnak, rendőrségnek, bíróságnak személyes adatokat átadni, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kapunk vagy az hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt.

Milyen jogaim vannak a személyes adatkezeléssel kapcsolatban?

Az adatkezelés időtartamán belül (az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15-21. cikkei szerint) az alábbi jogok illetik meg a magánszemélyeket:

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (de maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában tájékoztatjuk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítéshez való jog: kérheti adatainak kijavítását, kiegészítését.

Zároláshoz való jog (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): kérheti, hogy törlés helyett zároljuk az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény felderítése), amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törléshez /elfeledtetéshez/ való jog (kötelező adatkezelés esetének kivételével): kérheti, hogy töröljük személyes adatait, ha a GDPR 17. cikk a)-f) pontjában foglalt esetek valamelyike fennáll (pl. az adatkezelés célja megszűnt).

Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat az ellen, hogy a személyes adatait kezeljük, ez azonban a megbízás megszűnésével járhat. Ez a jog azonban nem mindig illeti meg az ügyfelet, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében kérem, forduljon elsősorban hozzám az első rovatban található elérhetőségek (adatkezelő elérhetőségei) bármelyikén. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheted (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Hatályos 2020. november 15. napjától

Sütik

A süti (cookie) egy fáj, amelyet a számítógépe küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a számítógépe felé minden irányított kérés alkalmával.  A sütik kényelmi funkciót hordoznak, vagyis felhasználói beállításokat tárolnak, ugyanakkor személyes adatot nem tartalmaznak.

A weboldalon Google Analytics által használt sütik működnek, amelyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com). A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google nem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal.

A weboldal használatával Ön elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint. Önnek lehetősége van a böngészőjében letiltani a sütiket.